Vitar - silou přírody

Chráníme životní prostředí

Chceme, aby náš dopad na kvalitu životního prostředí byl vždy pozitivní. Proto se snažíme počínat si ve všech aspektech naší činnosti hospodárně a ekologicky.

Již od roku 2005 máme zavedený environmentální systém managementu ISO 14001:2004, který stvrzuje, že uplatňujeme a udržujeme systém řízení životního prostředí a neustále zlepšujeme jeho efektivnost.   Systém je kompatibilní se systémem řízení jakosti ISO 9001:2008, jež máme rovněž certifikovaný.

VITAR, s.r.o. se zavazuje plnit platná ustanovení všech právních předpisů, tj. zákonů, vyhlášek a nařízení vlády souvisejících s ochranou životního prostředí, snižovat dopady svých činností a produktů na životní prostředí, realizovat preventivní a hospodárná opatření v oblasti spotřeby energie a surovin, vzniku a využití odpadů.

Zelený bod

Na obalech výrobků firmy VITAR, s.r.o. je uvedena značka ZELENÝ BOD, která je ochrannou známkou a symbolizuje, že za daný obal byl uhrazen finanční příspěvek organizaci zajišťující zpětný odběr a využití obalového odpadu v souladu se Směrnicí ES 94/62.

Touto organizací je v České republice firma EKO-KOM, a.s., autorizovaná obalová firma, která zajišťuje sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadu z obalů.

Ochrannou známku ZELENÝ BOD mohou používat podnikatelské subjekty, které mají se společností EKO‑KOM, a. s. uzavřenou Smlouvu o sdruženém plnění a jsou tedy jejími klienty. Společnost VITAR je do systému EKO-KOM, a.s. smluvně zapojena.